Hier vindt u vragen en antwoorden over de de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een app of website, waar u een overzicht van uw medische gegevens van verschillende zorgverleners kunt verzamelen, bijhouden en delen. Denk daarbij aan correspondentie, medicijngebruik en laboratoriumuitslagen. Handig voor cliënten, mantelzorgers en zorgverleners! Klik "lees meer" voor de vragen en antwoorden.

De nieuw opgericht Centrale Cliëntenraad Herstelzorg zet zich in voor de cliënten van In Beweging, Zorgpension, Goudenhart en Transmitt. Ze adviseren de directeuren van deze bedrijven gevraagd en ongevraagd over de zorg op de verschillende locaties.

De cliëntenraad in het kort

Tijdens de overlegvergaderingen met de directeuren (6x per jaar) wordt gesproken over de gang van zaken binnen de organisaties. Hierbij staat het algemeen belang van de cliënten steeds centraal. De cliëntenraad denkt mee over onder meer nog betere zorgverlening in een prettige herstelomgeving. De medezeggenschap voor cliënten is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

In beweging biedt al langere tijd revalidatiezorg in verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer en De Molenhoeve in Bergambacht, maar zal voortaan ook cliënten behandelen die besmet zijn geweest met het coronavirus. Het zorgpad Co-Fit is gerealiseerd middels een samenwerking tussen In beweging en het GoudenHart. 

U tekent bij In beweging een zorgovereenkomst. De algemene voorwaarden m.b.t. deze overeenkomst kunt u nalezen door op deze link te klikken. 

In beweging streeft ernaar een zodanige sfeer te creëren, dat cliënten ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun behandeling aan de organisatie kenbaar te maken. Deze sfeer kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de cliënten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden en tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Vanaf 11.00 zijn de afdelingen bereikbaar voor verpleegkundige vragen over de clientenzorg.  Wij dienen hierbij wel rekening te houden met de privacy van onze clienten en mogelijk niet alle vragen beantwoorden.

U kunt hiervoor de volgende telefoonnummers bellen. Onze bezoektijden staan aangegeven op de afdeling.

U kunt revalideren in Zoetermeer (Vivaldi) of in Bergambacht (De Molenhoeve).

In Vivaldi zijn 55 plaatsen voor revalidatie.  De Molenhoeve heeft 12 revalidatieplekken. 
Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen eenpersoonskamer, soms een tweepersoonskamer en een gedeelde of eigen badkamer. Daarnaast is er een gezellige woonkamer die u deelt met anderen.

U kunt langskomen voor een rondleiding en/of folders bestellen. We sturen ze u graag toe. Wilt u een kijkje nemen op een van onze locaties? Neem dan contact met ons en bel tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 naar 088-0408000. Ook is het mogelijk om een oefenruimte of een kamer te bekijken en een kop koffie te drinken in de Plaza.

Bij “In beweging” verblijven voornamelijk revalidanten die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen na bijvoorbeeld een ongeval of een operatie. Soms is het niet meer nodig om in een ziekenhuis te blijven, maar kan een cliënt nog niet naar huis omdat hij / zij moet revalideren. Bij deze doelgroep kan onrust, vallen en / of probleemgedrag voorkomen en is het niet altijd mogelijk om de zorg vrijwillig te verlenen.

Er zijn twee wetten die de rechten bij onvrijwillige zorg regelen, namelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Cliënten die géén diagnose hebben op het gebied van het psychogeriatrisch functioneren of op het gebied van niet aangeboren hersenletsel vallen onder de WGBO; cliënten die wél een diagnose hebben vallen onder de WZD.

Zorg is alleen onvrijwillig als de cliënt en de vertegenwoordiger zich verzetten tegen de zorg. Deze zorg mag alleen ingezet worden als er gevaar voor de cliënt en / of de omgeving ontstaat als de zorg niet ingezet wordt.

Vanuit de interne richtlijn van Fundis publiceren wij de onkosten van de directeur/bestuurder.
Dit is in lijn met de bepalingen in de Zorgbrede Governance code 2017. Doel van deze richtlijn is transparant te zijn over onkosten vergoedingen in het kader van integere verantwoorde bedrijfsvoering.